TUOTEPERHE

KEHITYSTYÖ

Voimakkaimmin kehitystyöhömme on vaikuttanut Carl Jung, sveitsiläinen lääkäri ja tutkija, jota pidetään analyyttisen psykologian isänä. Toinen voimakas vaikuttaja on ollut USA:ssa 1960-luvulla kehitetty ajattelutyylejä tunnistava MBTI-malli. Se pohjautuu hyvin pitkälle Jungin tyyppiteoriaan.

Ensimmäinen oma erilaisuustuotteemme, LTA-analyysi (Luontaisten Taipumusten Analyysi), syntyi 2000-luvun alussa Innotiimin ja Feelbackin yhteisenä kehityshankkeena. Sen ja muiden kehitettyjen erilaisuustuotteiden omistusoikeudet siirrettiin TypeOne Oy:lle vuoden 2014 alussa.

TUOTEPERHEEN YLEISESITE

Luontaisten Taipumusten Analyysi (LTA)

Tämän analyysin avulla pystytään tunnistamaan ihmisille luontainen ajattelutyyli, joka säilyy suunnilleen samanlaisena läpi elämämme. Luontainen ajattelutyylimme kertoo mm. millaisiin asioihin me kiinnitämme luonnostaan huomiota ja millaisiin emme, miten me reagoimme erilaisiin asioihin, miten me helpoimmin opimme uusia asioita. LTA-analyysin tekemiseen menee aikaa 5-10 minuuttia ja se synnyttää 10 sivun mittaisen raportin. Koska analyysin taustalla on melko syvällinen teoria, analyysin tulosraportti kannattaa aina käydä läpi asiaan perehtyneen henkilön kanssa. Olemme kouluttaneet noin 5 vuoden aikana yli 100 LTA-analyysien tulosten purkajaa.

LATAA ESITE

Luontaisen Esimiestyylin Analyysi (LTA-E)

Tämän työkalun avulla voimme tunnistaa oman esimies- / johtamistyylimme. Se helpottaa omien johtamistaitojen kehittämistä. Tämä analyysi voidaan ajaa samasta analyysidatasta kuin LTA:n perusraportti, mutta esimiesraportissa keskitytään johtamiseen liittyviin asioihin, mm. luontaiseen palautetyyliin, luontaiseen tyyliin johtaa muutoksia, luontaiseen tyyliin tiedottaa asioista. Tällainen analyysi mahdollistaa kehitystyön kohdentamisen johtamisen ja esimiestyön kriittisiin asioihin. LTA-E on konkreettinen tapa hyödyntää taipumusanalyysiä esimiesten kehittämisessä.

LATAA ESITE

Toimintatyyli Palaute (TTP)

Tämä keväällä 2014 päivänvalon nähnyt uusi tuote on eräänlainen 360-palautteen ja LTA-analyysin risteytys. Sen tulos kertoo miten omat yhteistyökumppanimme näkevät meidän toimintatyylimme. Olemme sen kautta huomanneet, että monilla on virheellinen kuva omasta tavastaan toimia. Toimintatyyli on asia, jota voidaan muuttaa eli kehittää johonkin rooliin paremmin sopivaksi. Analyysin purku on erittäin hyvä rakentavan palautteen ”harjoitus” ja se synnyttää jokaiselle palautteen saajalle muutamia konkreettisia kehitystoimenpiteitä, joissa edistymistä seurataan sähköisellä ”pikapalautteella”

LATAA ESITE

Tiimin Motivoiva Työnjako (TMT)

Työmotivaatio on luonteeltaan syklistä ja selektiivistä. Syklisyys tarkoittaa sitä, että johonkin asiaan (tehtävä, harrastus) kohdistuvalla motivaatiolla on elinkaari, jonka pituus vaihtelee muutamista päivistä kymmeniin vuosiin. Selektiivisyys tarkoittaa valikoivuutta: jotkut asiat ja tekemiset ovat innostavampia kuin jotkut toiset. Asia, joka motivoi kovasti A:ta, voi olla B:lle hyvinkin vastenmielistä. Olemme kehittäneet tältä pohjalta tuotteen, jolla jokaisen tiimin jäsenen ja samalla koko tiimin motivaatiokartta saadaan selville. Sen jälkeen sitä voidaan korjata tekemälle uusi työnjako, jossa ihmiset voivat pitää kiinni tehtävistä jotka vielä motivoivat ja panna uuteen jakoon tehtävät, jotka eivät (enää) innosta.

LATAA ESITE

16 TYYPPIÄ

teksti_LUONTAISET TAIPUMUKSET_kokoheijastus_valkoinentausta_poltettu tiili – kopio (800x75) (640x60)
NAPPI_ISTJ
NAPPI_ISTP
NAPPI_ESTP
NAPPI_ESTJ
NAPPI_ISFJ
NAPPI_ISFP
NAPPI_ESFP
NAPPI_ESFJ
NAPPI_INFJ
NAPPI_INFP
NAPPI_ENFP
NAPPI_ENFJ
NAPPI_INTJ
NAPPI_INTP
NAPPI_ENTP
NAPPI_ENTJ

Valmennuslisenssit

Tuotteidemme laatutasoa vaalitaan niin, että niiden käyttäjät hankkivat itselleen eri tuotteiden valmennuslisenssit. Lisenssivalmennusten kestot ovat tuotteesta riippuen 1-3 päivää ja ne sisältävät sekä teoriaa että käytännön harjoittelua. Valmennuslisenssejä LTA-tuotteisiin ovat eniten hankkineet organisaatioiden henkilöstön kehittäjät ja koulutuspalveluja organisaatioille ja yksilöille tarjoavat ammattivalmentajat.

Tällä hetkellä TypeOnen ohjelmassa on kolme valmennusta.

LATAA ESITE

LTA-analyysien purkajavalmennus

Tämän valmennuksen kesto on 2+1 päivää. Kahtena ensimmäisenä päivänä käydään läpi analyysin taustalla oleva melko syvällinen taipumusteoria. Se avaa aivan uuden näköalan itsemme ja yhteistyökumppanimme erilaisuuden ymmärtämiseen. Valmennuksen teoriarunkona on USA:ssa kehitetty MBTI-malli.

Ensimmäisen 2 päivän jakson jälkeen jokainen osallistuja tekee ”kotiläksynä” vähintään 2 henkilön LTA-analyysin purkamisen.

Valmennuksen kolmantena päivänä käymme läpi kokemukset analyysien purkamisista, kertaamme taipumusteorian kriittiset kohdat, suoritamme teoriatentin ja käymme läpi yhden mallin LTA-analyysien ryhmäpurusta.

LTA-lisenssin itselleen hankkineet saavat oikeuden tilata ja purkaa LTA-analyysejä. Lisenssi on voimassa vuoden kerrallaan ja se automaattisesti jatkuu yhdellä vuodella jokaisesta uudesta tilauksesta. Mikäli henkilö ei ole vuoden aikana purkanut yhtään LTA-analyysiä, hänen pitää suorittaa uudelleen teoriatentti. Lisäksi hän voi halutessaan osallistua (ilmaiseksi) johonkin seuraavaan LTA-analyysin lisenssivalmennukseen.

LTA-lisenssivalmennuksen hinta on 800 € + alv. Puolet siitä veloitetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja toinen puoli ensimmäisen valmennusjakson jälkeen. Jokaiseen valmennukseen otetaan maksimissaan 20 henkeä. Alla on vuoden 2015 toteutettavien valmennusten ajankohdat.

I.    24.-25.2.2015 ja 19.3.2015

II.  28.-29.4.2015  ja 18.5.2015

III. 1.-2.9.2015      ja 22.9.2015

IV. 29.-30.9.2015  ja 20.10.2015

LTA:n esimiesanalyysien purkamisvalmennus

Tämän valmennuksen kesto on 1 päivä. Osallistumisen edellytyksenä on voimassa oleva LTA:n purkamislisenssi.

Tämä analyysi voidaan ajaa samasta datasta kuin LTA:n perusanalyysi, mutta nyt raportti keskittyy henkilön luontaisen johtamistyylin tunnistamiseen (mitä johtajan perustyyppiä edustan, miten johdan muutoksia, miten annan palautetta, miten informoin, jne.) eli missä asioissa olen luontaisesti hyvä ja mihin johtamisen osa-alueeseen kiinnitän liian vähän huomiota. Tällainen omista taipumuksista (joita vaikea muuttaa) lähtevä analyysi antaa parhaat mahdolliset lähtökohdat oman johtamistyylin kehittämiselle.

Tämän lisävalmennuksen suorittaneet henkilöt voivat tilata ja purkaa LTA:n esimiesraportteja.

Valmennuksen hinta on 400 € + alv. Yhteen valmennukseen otetaan maksimissaan 20 henkeä. Alla on vuoden 2015 valmennusten ajankohdat.

I. 21.1.2015, klo 9-16

II. 14.4.2015, klo 9-16

III. 22.6.2015

IV. 29.9.2015

Toimintatyylipalautteiden purkamisvalmennus

Tämän valmennuksen kesto on 1 päivä. Osallistumisen edellytyksenä on voimassa oleva LTA:n purkamislisenssi.

Tämä tuote on LTA-analyysin ja 360-palautteen risteytys. Sen kautta pystymme saamaan tietoa, joista on normaalisti vaikea puhua, esimerkiksi siitä miltä toimintatyylimme näyttää yhteistyökumppaneidemme silmissä, mitä asioita teemme hyvin ja mitä yhteistyökumppanimme meiltä odottavat. Toimintatyyli on luontaisten taipumusten ja erilaisten vuorovaikutustaitojen yhdistelmä, jota voidaan aina kehittää.

Toimintatyylipalautteessa jokaisella on noin 4 palautteenantajaa omasta työryhmästään. Lisäksi jokainen tekee itsearvion samoista asioista.

Tämä tuote on parhaimmillaan tiimien ja työryhmien (johtotiimi, kehitystiimi, tuotantotiimi) sisäisen toiminnan kehittämisessä.

Tämän valmennuksen läpikäyneet voivat tilata ja purkaa toimintatyylipalautteita.

Valmennuksen hinta on 400 € + alv. Yhteen valmennukseen otetaan maksimissaan 12 henkeä. Alla on vuoden 2015 valmennusten ajankohdat.

I. 5.3.2015

II. 13.8.2015

Valmentajat

Lisenssivalmennuksia vetävät Kari Ja Niko Helin, jotka ovat voimakkaimmin osallistuneet LTA-tuoteperheen kehittämiseen.

Analyysien tilaaminen

Feelback Oy vastaa LTA-tuotteiden tuottamisesta ja vastaanottaa tilaukset.

LTA-analyyseja voit tilata täyttämällä oheisen tilauslomakkeen ja lähettämällä sen

Hanna-Mari Karrinaholle, Email:  hanna-mari.karrinaho(a)feelback.com

Jos ette käytä tilauslomaketta, tulee tilausviestistä löytyä alla olevat tiedot.

1. TILATTAVA TUOTE JA KAPPALEMÄÄRÄ

• LTA-analyysi

• TTA-raportti

• LTA-työkirja

2. AKTIVOINTIPÄIVÄ, 2-3 PÄIVÄÄ TILAUKSESTA

3. VIIMEINEN VASTAUSPÄIVÄ

4. RAPORTTIEN TOIMITUS, 1-3 PÄIVÄÄ VIIMEISESTÄ VASTAUSPÄIVÄSTÄ

• lähetetäänkö raportit suoraan osallistujalle, vain tilaajalle vai molemmille

• sähköisenä, pdf

• postitse, paperikopiot

5. SAATE JA SAATEVIESTIN OTSIKKO

• käytetäänkö Feelback Oy:n perusmallia vai tilaajan omaa saatetta

6. OSALLISTUVIEN HENKILÖIDEN NIMET JA SÄHKÖPOSTIOSOITTEET, OLTAVA MUODOSSA:

• Matti Meikäläinen, matti.meikalainen@asiakas.fi

7. LASKUTUSTIEDOT

• yritys ja yhteyshenkilö

• osoite

• mahdolliset viitteet Lisätietoja

Feelback Oy:n työkaluista työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittämiseen löydät sivuiltamme www.feelback.com

Lisätietoa ja ilmoittautuminen