TUOTEPERHE

KEHITYSTYÖ

Voimakkaimmin kehitystyöhömme on vaikuttanut Carl Jung, sveitsiläinen lääkäri ja tutkija, jota pidetään analyyttisen psykologian isänä. Toinen voimakas vaikuttaja on ollut USA:ssa 1960-luvulla kehitetty ajattelutyylejä tunnistava MBTI-malli. Se pohjautuu hyvin pitkälle Jungin tyyppiteoriaan.

Ensimmäinen oma erilaisuustuotteemme, LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA-analyysi (Luontaisten Taipumusten Analyysi), syntyi 2000-luvun alussa Innotiimin ja Feelbackin yhteisenä kehityshankkeena. Sen ja muiden kehitettyjen erilaisuustuotteiden omistusoikeudet siirrettiin TypeOne Oy:lle vuoden 2014 alussa.

TUOTEPERHEEN YLEISESITE

Luontaisten Taipumusten Analyysi

(LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA)

Tämän analyysin avulla pystytään tunnistamaan ihmisille luontainen ajattelutyyli, joka säilyy suunnilleen samanlaisena läpi elämämme. Luontainen ajattelutyylimme kertoo mm. millaisiin asioihin me kiinnitämme luonnostaan huomiota ja millaisiin emme, miten me reagoimme erilaisiin asioihin, miten me helpoimmin opimme uusia asioita. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA -analyysin tekemiseen menee aikaa 5-10 minuuttia ja se synnyttää 10 sivun mittaisen raportin. Koska analyysin taustalla on melko syvällinen teoria, analyysin tulosraportti kannattaa aina käydä läpi asiaan perehtyneen henkilön kanssa. Olemme kouluttaneet noin 5 vuoden aikana yli 100 LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA -valmentajaa.

LATAA ESITE

Luontaisen Esimiestyylin Analyysi

(LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA-E)

Tämän työkalun avulla voimme tunnistaa oman esimies-/ johtamistyylimme. Se helpottaa omien johtamistaitojen kehittämistä. Tämä analyysi voidaan ajaa samasta analyysidatasta kuin LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA:n perusraportti, mutta esimiesraportissa keskitytään johtamiseen liittyviin asioihin, mm. luontaiseen palautetyyliin, luontaiseen tyyliin johtaa muutoksia, luontaiseen tyyliin tiedottaa asioista. Tällainen analyysi mahdollistaa kehitystyön kohdentamisen johtamisen ja esimiestyön kriittisiin asioihin. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA-E on konkreettinen tapa hyödyntää taipumusanalyysiä esimiesten kehittämisessä.

LATAA ESITE

Toimintatyyli Palaute (TTP)

Tämä keväällä 2014 päivänvalon nähnyt uusi tuote on eräänlainen 360-palautteen ja LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA-analyysin risteytys. Sen tulos kertoo miten omat yhteistyökumppanimme näkevät meidän toimintatyylimme. Olemme sen kautta huomanneet, että monilla on virheellinen kuva omasta tavastaan toimia. Toimintatyyli on asia, jota voidaan muuttaa eli kehittää johonkin rooliin paremmin sopivaksi. Analyysin purku on erittäin hyvä rakentavan palautteen ”harjoitus” ja se synnyttää jokaiselle palautteen saajalle muutamia konkreettisia kehitystoimenpiteitä, joissa edistymistä seurataan sähköisellä ”pikapalautteella”

LATAA ESITE

Tiimin Motivoiva Työnjako (TMT)

Työmotivaatio on luonteeltaan syklistä ja selektiivistä. Syklisyys tarkoittaa sitä, että johonkin asiaan (tehtävä, harrastus) kohdistuvalla motivaatiolla on elinkaari, jonka pituus vaihtelee muutamista päivistä kymmeniin vuosiin. Selektiivisyys tarkoittaa valikoivuutta: jotkut asiat ja tekemiset ovat innostavampia kuin jotkut toiset. Asia, joka motivoi kovasti A:ta, voi olla B:lle hyvinkin vastenmielistä. Olemme kehittäneet tältä pohjalta tuotteen, jolla jokaisen tiimin jäsenen ja samalla koko tiimin motivaatiokartta saadaan selville. Sen jälkeen sitä voidaan korjata tekemälle uusi työnjako, jossa ihmiset voivat pitää kiinni tehtävistä jotka vielä motivoivat ja panna uuteen jakoon tehtävät, jotka eivät (enää) innosta.

LATAA ESITE

16 TYYPPIÄ

NAPPI_ISTJ
NAPPI_ISTP
NAPPI_ESTP
NAPPI_ESTJ
NAPPI_ISFJ
NAPPI_ISFP
NAPPI_ESFP
NAPPI_ESFJ
NAPPI_INFJ
NAPPI_INFP
NAPPI_ENFP
NAPPI_ENFJ
NAPPI_INTJ
NAPPI_INTP
NAPPI_ENTP
NAPPI_ENTJ

LUONTAINEN TYYLISI VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA

Nappi-TypeOnen-sivuille-harmaatausta3

Vuorovaikutustyylit

Vuorovaikutuksen perustyylimme on sidoksissa ajatteluun liittyviin taipumuksiin, joita on kuvattu alla.

Ekstrovertit (E)

ovat ihmisiä, joiden persoona suuntautuu ulospäin ja joiden ajattelu toimii parhaiten (selkeimmin, tehokkaimmin) vuorovaikutustilanteissa. Ekstroverttien puhe ja ajattelu ovat sisällöltään hyvin samanlaista.

 

Introvertit (I)

ovat ihmisiä, joilla persoonan kehittynein puoli suuntautuu sisäiseen maailmaan. Introverteilla on eräänlainen sisäinen suodatin, jonka avulla heidän on ekstrovertteja helpompi kontrolloida puheitaan ja käyttäytymistään.

T-taipumuksen (T = Thinking)

omaavat ihmiset ovat luonnostaan asiasuuntautuneita, suoraviivaisia ja analyyttisiä. He pyrkivät hoitamaan sovitut asiat mahdollisimman tehokkaasti ja järkevästi. Tyyli on vasta toissijainen.

 

F-taipumuksen (F = Feeling)

omaavat ihmiset ovat luonnostaan ihmissuuntautuneita, miellyttäviä ja pehmeitä arvoja korostavia. He haluavat että ilmapiiri on hyvä ja että heidät hyväksytään. Myös F-ihmisillä on eräänlainen sisäinen suodatin, jolla he kontrolloivat loukkaamasta muita.

Neljä perustyyppiä

Edellä kuvattujen taipumusparien yhdistelmistä syntyy neljä perustyyppiä, joille on temperamenttiteoriassa annettu tietty väri.

Punaiset (ET) 

Tämän tyypin edustajat hallitsevat vuorovaikutustilanteita aktiivisuudellaan ja suoraviivaisuudellaan. He ottavat kantaa lähes kaikkiin asioihin, usein hyvinkin kriittisesti. Mikäli paikalla on useita tämän tyypin edustajia, he helposti ajautuvat keskinäisiin ”kädenvääntöihin”.

 

Keltaiset (EF)

Tämän tyypin edustajat ovat vuorovaikutustilanteissa yleensä aktiivisia, mutta pehmeämmällä ja rakentavammalla tyylillä kun suoraviivaiset Punaiset. Keltaiset pyrkivät miellyttämään muita tuomalla esiin asioiden positiivisia puolia.

Siniset (IT) 

Tämän tyylin edustajat ovat ajattelutyyliltään Punaisten kaltaisia (analyyttisiä, suoraviivaisia, asiasuuntautuneita), mutta toimintatyyliltään he ovat huomattavasti varovaisempia ja diplomaattisempia kuin Punaiset. Tämän mahdollistaa introverttien sisäinen suodatin.

 

Vihreät (IF)

Tämän tyypin edustajat ovat perustyyliltään sovittelevia diplomaatteja, jotka käyttäytyvät lähes aina fiksusti ja miellyttävästi. Tämän mahdollistaa kaksi sisäistä suodatinta (I-suodatin ja F-suodatin). Stressaantuneina Vihreät voivat kuitenkin muuttua hyvinkin suoraviivaisiksi ja hyökkääviksi.

Valmennuslisenssit

Tuotteidemme laatutasoa vaalitaan niin, että niiden käyttäjät hankkivat itselleen eri tuotteiden valmennuslisenssit. Lisenssivalmennusten kestot ovat tuotteesta riippuen 1-3 päivää ja ne sisältävät sekä teoriaa että käytännön harjoittelua. Valmennuslisenssejä LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA-tuotteisiin ovat eniten hankkineet organisaatioiden henkilöstön kehittäjät ja koulutuspalveluja organisaatioille ja yksilöille tarjoavat ammattivalmentajat.

Tällä hetkellä TypeOnen ohjelmassa on kolme valmennusta.

LATAA ESITE

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA -valmentajavalmennus

Tämän valmennuksen kesto on 2+1 päivää. Kahtena ensimmäisenä päivänä käydään läpi analyysin taustalla oleva melko syvällinen taipumusteoria. Se avaa aivan uuden näköalan itsemme ja yhteistyökumppanimme erilaisuuden ymmärtämiseen. Valmennuksen teoriarunkona on USA:ssa kehitetty MBTI-malli.

Ensimmäisen 2 päivän jakson jälkeen jokainen osallistuja tekee ”kotiläksynä” vähintään 2 henkilön LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA-analyysin valmennuksen.

Valmennuksen kolmantena päivänä käymme läpi kokemukset analyysien valmennuksista, kertaamme taipumusteorian kriittiset kohdat, suoritamme teoriatentin ja käymme läpi yhden mallin LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA-analyysien ryhmävalmennuksesta.

Valmentajavalmennuksen tentin läpäisseet ovat oikeutettuja LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA -valmentajalisenssiin. Lisenssi mahdollistaa LTA-analyysien tilaamisen ja valmentamisen muille. Lisenssi on voimassa vuoden kerrallaan ja se jatkuu automaattisesti yhdellä vuodella jokaisesta uudesta tilauksesta. Mikäli henkilö ei ole vuoden aikana valmentanut yhtään LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA-analyysiä, hänen pitää suorittaa uudelleen teoriatentti. Lisäksi hän voi halutessaan osallistua johonkin seuraavaan LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA-analyysin lisenssivalmennukseen.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA-lisenssivalmennuksen hinta on 800 € + alv. Puolet siitä veloitetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja toinen puoli ensimmäisen valmennusjakson jälkeen. Jokaiseen valmennukseen otetaan maksimissaan 20 henkeä. Alla on vuoden 2015 toteutettavien valmennusten ajankohdat.

I.    24.-25.2.2015 ja 19.3.2015

II.  28.-29.4.2015  ja 18.5.2015

III. 1.-2.9.2015      ja 22.9.2015  

IV. 20.-21.10.2015  ja  12.11.2015  

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA Esimiesanalyysien valmentajavalmennus

Tämän valmennuksen kesto on 1 päivä. Osallistumisen edellytyksenä on voimassa oleva LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA -valmentajalisenssi.

Tämä analyysi voidaan ajaa samasta datasta kuin LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA:n perusanalyysi, mutta nyt raportti keskittyy henkilön luontaisen johtamistyylin tunnistamiseen (mitä johtajan perustyyppiä edustan, miten johdan muutoksia, miten annan palautetta, miten informoin, jne.) eli missä asioissa olen luontaisesti hyvä ja mihin johtamisen osa-alueeseen kiinnitän liian vähän huomiota. Tällainen omista taipumuksista (joita vaikea muuttaa) lähtevä analyysi antaa parhaat mahdolliset lähtökohdat oman johtamistyylin kehittämiselle.

Tämän lisävalmennuksen suorittaneet henkilöt voivat tilata ja valmentaa LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA-Esimiesraportteja.

Valmennuksen hinta on 400 € + alv. Yhteen valmennukseen otetaan maksimissaan 20 henkeä. Alla on vuoden 2015 valmennusten ajankohdat.

I. 21.1.2015, klo 9-16   

II. 14.4.2015, klo 9-16

III. 22.6.2015, klo 9-16

IV. 24.9.2015, klo 9-16  

 

LTA-E valmentajavalmennuksella arvostettuja työkaluja johtamiseen ja esimiestyöhön!

Toimintatyylipalautteiden purkamisvalmennus

Tämän valmennuksen kesto on 1 päivä. Osallistumisen edellytyksenä on voimassa oleva LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA -valmentajalisenssi.

Tämä tuote on LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA-analyysin ja 360-palautteen risteytys. Sen kautta pystymme saamaan tietoa, joista on normaalisti vaikea puhua, esimerkiksi siitä miltä toimintatyylimme näyttää yhteistyökumppaneidemme silmissä, mitä asioita teemme hyvin ja mitä yhteistyökumppanimme meiltä odottavat. Toimintatyyli on luontaisten taipumusten ja erilaisten vuorovaikutustaitojen yhdistelmä, jota voidaan aina kehittää.

Toimintatyylipalautteessa jokaisella on noin 4 palautteenantajaa omasta työryhmästään. Lisäksi jokainen tekee itsearvion samoista asioista.

Tämä tuote on parhaimmillaan tiimien ja työryhmien (johtotiimi, kehitystiimi, tuotantotiimi) sisäisen toiminnan kehittämisessä.

Tämän valmennuksen läpikäyneet voivat tilata ja purkaa toimintatyylipalautteita.

Valmennuksen hinta on 400 € + alv. Yhteen valmennukseen otetaan maksimissaan 12 henkeä. Alla on vuoden 2015 valmennusten ajankohdat.

I. 5.3.2015

Valmentajat

Lisenssivalmennuksia vetävät Kari Ja Niko Helin, jotka ovat voimakkaimmin osallistuneet LTA-tuoteperheen kehittämiseen.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ - LTA liiketoimintasi kehittämiswebinaari 7.5.2015

Hyvä LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA -valmentaja!

 

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA-rintamalla tapahtuu tällä hetkellä nyt niin paljon, että on aivan välttämätöntä jakaa tätä tietoa nopeasti. Ohessa nauhoite 7. toukokuuta klo 9.00-10.00 pidetystä LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA liiketoimintasi kehittämispäivän webinaarista.

Webinaarissa käydään läpi LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA-valmentajan liiketoiminnan keskeisiä haasteita sekä ehdotetaan niihin konkreettisia ratkaisuja. Webinaarissa esitellään myös uusia LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -tuoteperheen tuotteita (LTA, LTA-E, TTP sekä VVA). Webinaarin katsottuasi sinulla on erittäin hyvät tiedot ja valmiudet tehdä omaan LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA -liiketoimintaasi terävöitetty liiketoimintasuunnitelma, mikä tähtää oman LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA -liiketoimintasi kasvattamiseen.

Me TypeOnessa olemme päättäneet panostaa merkittävästi jokaisen lisensoidun LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA -valmentajan liiketoiminnan edistämiseen, joten tässä on nyt sinulle tilaisuus kuulua tämän joukon suunnannäyttäjiin! Mikäli sinulla herää webinaarin katsottuasi lisäkysymyksiä, ota rohkeasti yhteyttä!

 

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA -liiketoimintasi kehittämisterveisin koko tiimimme puolesta,

Jari Saarenpää

mail@typeone.fi

+358408200644

Kuvalinkki webinaariin

Jari webinaari-isäntänä PLAY

Suositteluja

Mielestäni Jari toi hienosti esille asiakasnäkökulmaa (unelma-asiakas) valmennus-busineksen rakentamisen näkökulmasta. Voin hyvin suositella kaikille, jotka ovat tekemisissä myynnin, markkinoinnin, asiakkaiden tai oman busineksen kehittämisen kanssa.
- Niko Helin, Innotiimi Oy, yritysvalmentaja

Selkeä esitys, joka antoi ajattelemisen aihetta ja käynnisti omien uskomusten ”romuttamisprosessin”. Kannattaa katsoa!
-Ritva-Anneli Mauno, Innotiimi Oy, yritysvalmentaja

Kiitos webinaarista, suosittelen sitä mielelläni. Jari onnistui innostavalla tavallaan saamaan ajatukseni liikkeelle lyhyessä ajassa. Hyvää potkua oman busineksen kehittämiseen!
Terveiset Oulusta!
-Terhi Vesterinen, SolPoint Oy, KTM, yrittäjä, kehittämiskonsultti ja valmentaja

Kiitos Jari ja kollegat!
Erityistä arvoa itselleni antoivat ytimekäs johdanto aiheeseen, ja asiakkaan syventämiseen tähtäävät kysymykset.
Omien asiakkaan ymmärtämiseen tähtäävien kysymysten reflektointi ryhmässä auttoi oman toiminnan mahdollisuuksien uudelleen arvioinnissa.
Samoin ajankohtaisen kehitysvaiheen tilanteesta (erilaisuustuotteet) infon saaminen (TypeOne) oli hyödyllistä raporttimalleihin tutustumisineen.
Teijo Räisänen, Innotiimi Oy, yritysvalmentaja

Kiitos, oli hienoa olla mukana!
 Teoria ja käytäntö lyövät kättä innostavasti ja herätellen – oivalluttava!!
 -Eija Sipinen, OmaVoima

Kiitos, oli todella hyvä johdanto – antoi hyvän syyn ajatella asioita! Ajattelun sekvenssi saa pohtimaan omaa tekemistä kirkkaasta perspektiivistä ja auttaa terävöittämään omaa tekemistä. Uudet työkalut auttavat syvyyden tuomista asiakkaalle luontaisten taipumusten hyödyntämisessä.
Kun paikalla on vielä alan – ei harrastajia vaan tekijöitä – ajatukset ja ideat syventävät ymmärrystä reippaasti – KIITOS!
Kenny Niutanen, Strato Oy, senioripartneri

Analyysien tilaaminen

Feelback Oy vastaa LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA-tuotteiden tuottamisesta ja vastaanottaa tilaukset.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ LTA-analyyseja voit tilata täyttämällä oheisen tilauslomakkeen ja lähettämällä sen

Hanna-Mari Karrinaholle:  hanna-mari.karrinaho(a)feelback.com

Jos ette käytä tilauslomaketta, tulee tilausviestistä löytyä alla olevat tiedot.

1. TILATTAVA TUOTE JA KAPPALEMÄÄRÄ

• LTA-analyysi

• TTA-raportti

• LTA-työkirja

2. AKTIVOINTIPÄIVÄ, 2-3 PÄIVÄÄ TILAUKSESTA

3. VIIMEINEN VASTAUSPÄIVÄ

4. RAPORTTIEN TOIMITUS, 1-3 PÄIVÄÄ VIIMEISESTÄ VASTAUSPÄIVÄSTÄ

• lähetetäänkö raportit suoraan osallistujalle, vain tilaajalle vai molemmille

• sähköisenä, pdf

• postitse, paperikopiot

5. SAATE JA SAATEVIESTIN OTSIKKO

• käytetäänkö Feelback Oy:n perusmallia vai tilaajan omaa saatetta

6. OSALLISTUVIEN HENKILÖIDEN NIMET JA SÄHKÖPOSTIOSOITTEET, OLTAVA MUODOSSA:

• Matti Meikäläinen, matti.meikalainen@asiakas.fi

7. LASKUTUSTIEDOT

• yritys ja yhteyshenkilö

• osoite

• mahdolliset viitteet Lisätietoja

Feelback Oy:n työkaluista työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittämiseen löydät sivuiltamme www.feelback.com

Lisätietoa ja ilmoittautuminen